Barion Pixel
MEGRENDELÉS LEADÁSA CSAK ONLINE LEHETSÉGES +36 70 369 6044 megrendeles@higienia-online.hu

 

   nett  

 Általános Szerződési Feltételek

A Higiénia Online Kft. által
a weboldalon történő termékértékesítése körében alkalmazott
Általános Szerződési Feltételek

Jelen blankettaszerződés a Szolgáltató, valamint az általa Magyarország területén forgalmazott, a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolgot (termékeket) tőle a weboldalon keresztül egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF vagy Szerződés) nem kerül iktatásra, az kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Higiénia Online Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1181 Budapest, Üllői út 399.
A szolgáltató elérhetősége, a felhasználókkal (vevőkkel) való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kapcsolat@higienia-online.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-370794
Adószáma: 27993093-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 70 369 6044
Telefonos ügyfélszolgálati ideje: Hétfő-Péntek 9-15
A szerződés nyelve: magyar
Statisztikai számjele: 27993093-4675-113-01
Működési engedélyének száma:
Engedélyező hatóság:
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Magyar Hosting Kft.
Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Postacíme: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefonszám: 06 1 700 2323
E-mail: info@mhosting.hu                                                                                                                                                                            Számlaszám: 12010374-01735265-00100004 Raiffeisen Bank

A Higiénia Online Kft. által

a weboldalon történő termékértékesítése körében alkalmazott

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

 

Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) a Szolgáltató, mint eladó és a felhasználó, mint vevő között a termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

Szerződő Felek a Szolgáltató, mint eladó és az Egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése.

 

Szolgáltatás a Szolgáltató weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása.

 

Vételár a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés alapján Szolgáltató által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke.

 

Vevő minden olyan felhasználó – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) a Szolgáltató weboldalát használja, illetve a Szolgáltató termékét a weboldal igénybevételével online megvásárolja.

 

Weboldal a Szolgáltató által üzemeltetett, a www.higienia-online.hu domain név alatt fellelhető internetes oldal.

 

 1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 1. A jelen Szerződés 2021. január 25. napjától határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi hatályos szabályozás automatikusan érvényes.

 

 1. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szerződésben és a weboldal egyéb jogi dokumentumaiban (így különösen az Adatkezelési Tájékoztatóban) foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

 1. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

KISEGÍTŐ SZABÁLYOK

 

 1. Az ÁSZF és az Egyedi adásvételi szerződés eltérő rendelkezése hiányában, a Szolgáltató és Vevő közötti adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása naptári napokban történik.

 

 1. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) a Szolgáltató székhelyére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

 

 1. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen klauzula megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a jelen Általános Szerződési Feltételekben nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.

 

 1. A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a Vevővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tízedik), (c) Európán kívül pedig 20. (huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). A Szolgáltató a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.

 

 1. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja a Szolgáltatót, ha valamely általa várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá a Szolgáltatótól.

 

 1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi szerződésből – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 45. § (1) bekezdés és az 50. § (1) bekezdésben, a 91. és 99. §-ban foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is – megindítandó polgári peres eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség).

 

REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

 

 1. A Vevő a Szolgáltató szolgáltatásaihoz a weboldalon keresztül fér hozzá.

 

 1. A Vevőnek lehetősége nyílik arra, hogy a weboldal nyitóoldalán – saját felhasználónév és jelszó segítségével – előzetes önkéntes regisztrációt hajtson végre.

 

 1. A Vevő a weboldal használatával, így különösen az azon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

 1. Vevő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

 1. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 1. Szolgáltató jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése a Szolgáltató  kizárólagos jogkörébe tartozik.

 

 1. Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Szolgáltatót egyáltalán nem terheli felelősség a weboldalra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok tekintetében. Amennyiben szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, a Szolgáltatónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő részére. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

 1. A weboldalon megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

 1. A termékismertetőben az egyes termékek mellett feltüntetésre kerül a mennyiségük (darabszáma, űrtartalom stb.), valamint a termékek legfontosabb tulajdonságai.

 

 1. A termékeknél feltüntetésre kerülnek az egységárak is, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 4.§-ának. Nem vagyunk kötelesek azonban feltüntetni az egységárat az egy csomagban lévő, készletben értékesített termékeink esetében.

 2. A weboldalon vásárolt árukat nem lehet továbbértékesíteni. Kereskedelmi partnerek számára egyedi kondíciókat kínálunk, ezért ilyen irányú érdeklődés esetén kérjük, vegyék fel velünk a közvetlen kapcsolatot a fent, illetve a ‘Kapcsolat’ menüpont alatt megadott telefonon, vagy e-mailben.

 

 1. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

  6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Vevőket az akcióról és annak pontos feltételeiről és időtartamáról.

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

 

 1. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

RENDELÉS MENETE

 

 1. A Vevő a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalra/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

 

 1. A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett ‘Kosárba’) tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig „kosár” ikonra kattintva bármikor megtekintheti, azt szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége ezzel még egyáltalán nem keletkezik. A Vevőnek a ’Kosár’ felületén van lehetősége kuponok beváltására, amennyiben rendelkezik a Szolgáltató által kibocsátott vagy általa elfogadott, érvényes kuponnal.

 

 1. Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termék(ek)en (termékcsoportokon) már nem kíván változtatni és a ’Kosár’-ban lévő termékeket meg kívánja vásárolni, úgy a ‘Tovább a pénztárhoz’ gomb megnyomása révén a ’Pénztár’ felületre léphet. A ’Pénztár’ felületen látható a rendelés tartalma, így a termékek megnevezése és mennyisége, illetve a termékenkénti részösszeg, a szállítási költség és a végösszeg. A Vevő a ’Pénztár’ felületen adhatja meg a számlázási adatokat és a szállítási címet, valamint itt is lehetősége van meglévő kuponjainak felhasználására. A Vevő a ’Pénztár’ felületen választhatja ki a fizetési módot. A számlázási és szállítási adatok rögzítése, valamint a fizetési mód kiválasztása, illetve az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása után a Vevő a választott fizetési módtól függően a ’Fizetés Barionnal’ vagy a ’Megrendelés elküldése’ gomb megnyomásával adja le megrendelését. 

 

 1. Adatbeviteli hibák javítása: Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során a Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. 

 

 1. A Vevő tehát a fent írtak szerint – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ’Fizetés Barionnal’ vagy a ’Megrendelés elküldése’ gomb megnyomásával indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Szolgáltató számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 

 1. Szolgáltató a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg a Szolgáltatót abban, hogy az ÁSZF vagy a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.

 

 1. A Szolgáltató és a Vevő között az Egyedi adásvételi szerződés a szolgáltatói visszaigazolás megküldésével, jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet. Amennyiben a visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, vagy a Vevő levelező rendszere levélszemétként (spam) azonosítja a Szolgáltató emailjét.

 

 1. Az egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (teljességi záradék).

 

 1. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A termékeken, csomagoláson az átvételkori ellenőrzés során észlelt esetleges sérülés esetén Vevő köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.  A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

 

 1. Vevő a megrendelés folyamatában a fentiek szerint választja ki az egyedi adásvételi szerződés teljesítése során alkalmazandó szállítási és fizetési módot, melynek típusai a következők:

 

10.1. Fizetési módok:

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

 

Fizetés utánvétellel: Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék(ek) kiszállításával egy időben, átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben. Utánvétes vásárlás esetén bruttó 350,- Ft díjat számítunk fel.

 

Átutalással: Vevő a megrendelt termékek ellenértékét 7 napon belül köteles átutalni a következő számlaszámra: Higiénia Online Kft. 12010374-01735265-00100004. A Vevő a teljes vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. 
 
Online bankkártyával: Vevőnek lehetősége van a teljes vételárat online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató útján. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013..
 
 

10.2. Szállítási információk:

Szolgáltató kizárólag belföldi megrendeléseket fogad el.

 

A megvásárolt termékek kiszállítása futárszolgálat közreműködése útján valósul meg. A Vevő a futárszolgálattal történő házhozszállítást bármelyik fizetési mód alkalmazása mellett választhatja. Emellett van lehetőség a termékek személyes átvételére is, a 1181 Budapest Üllői út 399. szám alatt lévő irodánkban. Ebben az esetben kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség.

 

A házhozszállítás ingyenes, amennyiben a rendelni kívánt termék/termékek vételára meghaladja a nettó 20.000,- Ft (azaz nettó húszezer forint) összeget és összsúlyuk nem haladja meg a 20 Kg-ot (húsz kilogrammot).

Egyéb esetben a szállítási költség az egy vásárlás keretében megvásárolt termékek összsúlya alapján kerül megállapításra az alábbiak szerint:

GLS Futárszolgálat:

Súlykategória                 Nettó              Bruttó

0-5 kg                              1680 Ft            2133 Ft

6-20 kg                            1955 Ft            2480 Ft

21-40 kg                          3221 Ft            4090 Ft

40 kg-                              3895 Ft            4945 Ft 

GLS csomagküldés esetében a kézbesítési időpont a csomag feladását követően jellemzően 1-2 munkanap.

 

MPL:

Súlykategória                 Nettó              Bruttó

0-10kg                             1567 Ft            1990 Ft                             

10-20kg                           2354 Ft            2990 Ft                          

20-40kg                           4716 Ft            5990 Ft

MPL csomagküldés esetén a kezelési költség minden esetben bruttó 3990.-Ft, a kézbesítési idő pedig a csomag feladását követően 7-10 nap.                          

Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és a Szolgáltató ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

 

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 

 1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. Ezen időtartamon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

 

 1. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 7 (hét) munkanapon belül. A Szolgáltató teljesítési határideje, amennyiben a Vevő a banki átutalásos fizetési módot választja, a termékek vételárának maradéktalan megfizetésének napjától kezdődik.

Ha a Vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani a megrendelt terméke(ke)t.

 

 1. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

 1. Ha a Vevő fogyasztó, és a Szolgáltató vállalta a dolog vevőhöz történő eljuttatását, az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át a Szolgáltatóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vevőre, ha a fuvarozót a Vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Szolgáltató ajánlotta.

 

 1. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

 

 1. A Vevő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
 2. a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 3. b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

 1. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni. 

 

ELÁLLÁS JOGA

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

 1. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségeinek valamelyikén (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Szolgáltató a postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját veszi figyelembe.

 

 1. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

 1. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

 1. Elállás esetén a Fogyasztó köteles a termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál nem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címén leadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

 

 1. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, mivel a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését. Ha a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a Szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

 

 1. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

a.) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b.) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c.) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d.) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e.) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f.) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

g.) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

h.) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

i.) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

j.) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k.) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

l.) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát;

m.) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

 1. Szolgáltató az elállási nyilatkozat megérkeztét követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (pl. szállítási díjat) is.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

 1. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

  10. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

  11. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

 1. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

 2. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

 1. Elállási jog gyakorlásának menete összefoglalva:

 

16.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

 

16.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.


16.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát a terméknek nem kell megérkeznie 14 napon belül a Szolgáltatóhoz).

 

16.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.

 

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 
Kellékszavatosság 
 
1. Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

 
Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

 1. Milyen jogok illetik meg a Vevőt a kellékszavatossági igénye alapján?

 

Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

 1. Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?

 

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó esetén pedig a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl a kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetők.


 1. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Vevő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 1. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság 
 
6. Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

 1. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

 1. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 1. Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

 1. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.


 1. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás 
 
12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Vevő fogyasztónak minősül és az egyedi adásvételi szerződés tárgyát képező termék tartós fogyasztási cikknek minősül.

 

 1. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

i.) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
ii.) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

 1. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 1. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

 

 1. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

 1. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

 

 1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

 1. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

  3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

  4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
   
  5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
   
  6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
   
  7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

 1. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

 1. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

 1. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

 1. Szolgáltató és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

 

PANASZKEZELÉS RENDJE

 1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató adatai között fent megjelölt telefonszámon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

 1. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a fogyasztónak; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén pedig a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

 

 1. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik a válasznak a fogyasztóval történő közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató köteles minden esetben megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 1. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

 1. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A járási hivatalok elérhetőségeit itt találja: http://jarasinfo.gov.hu

 

A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel nem rendelkezik.

 

 1. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) által működtetett szakmailag független testületek, melyek elérhetőségét itt találja:

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: (+36) 76 501 525, 501 500

Fax: (+36) 76 501 538

Mobil: (+36) 70 938 4765

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 
Baranya Megyei Békéltető Testület
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422

e-mail: info@baranyabekeltetes.hu

web: www.baranyabekeltetes.hu 

 

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
46/501-091 (új ügyek)

46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu 

 

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36-62/554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 06-22/510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/ 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217

email: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu 

 

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: bekeltetes@hkik.hu 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

telefon: 20/373-2570

 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

web: www.kemkik.hu
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Web: www.nkik.hu
 
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: 06-1-792-7881

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
 
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026

e-mail cím: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu
 
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-664-2130

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

 
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645
e-mail: bea@vmkik.hu
 
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

http://www.bekelteteszala.hu/ 
 
7. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 1. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

  9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Európai Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

 1. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

 1. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. 

 

Budapest, 2021. január 25.